فرم خامآرشیو

فرم -بازدید از مدارس و کارگاههای استان سالتحصیلی۹۶-۹۷

             

فرم نقد و بررسی کتب و استانداردهای رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

             

تکمیل لیست تجهیزات سخت افزاری کارگاه

             

فرم طرح درس روزانه

form-TarheDars-rozaneh